FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Poniżej prezentujemy najczęściej zadawane pytania dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wraz z odpowiedziami.

Zbieranie w spisie powszechnym danych osobowych jest obowiązkowe i zgodne z RODO.

W związku z organizacją i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w odniesieniu do art. 28 ust. 1 w związku z art. 10 pkt. 1) i 2) i art. 11 pkt. 3) ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1486- dalej, jako ustawa o NSP 2021)., art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, art. 9 ust. 2 lit. g RODO – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym i art. 9 ust. 2 lit. j RODO – przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych jest niezbędne do celów statystycznych.

Ustawa o NSP 2021 jest podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie prawne i organizacyjne związane z prowadzeniem spisu powszechnego. Należy jednak wskazać, iż nie jest to jedyny akt prawny regulujący zasady prowadzenia spisów powszechnych, drugim aktem prawnym, który również zawiera uregulowania dotyczące spisów powszechnych jest ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r  (Dz.U. z 2020 r. poz. 443) . Zgodnie z art. 9 ustawy o NSP 2021 ,, W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.”

Przechodząc na grunt przepisów ustawy o statystyce, do której odsyła ww. art 9 ustawy o NSP należy w pierwszej kolejności wskazać na art. 35a ust 1 pkt 1 ustawy o statystyce. Przedmiotowy przepis ustawy o statystyce zawiera katalog celów statystycznych, które uzasadniają przetwarzanie danych osobowych. Jednym z celów statystycznych uzasadniających przetwarzanie danych osobowych na gruncie ww. 35a ust 1 pkt 1 ustawy o statystyce jestorganizacja i prowadzenie spisów powszechnych.  Katalog danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją celu statystycznego, jakim jest m.in organizacja i prowadzenie spisów powszechnych został określony w art. 35b ust 1 ustawy o statystyce.

 • Zgodnie z art. 27 ustawy o NSP 2021 –  przekazywanie danych objętych spisem powszechnym jest obowiązkowe i nieodpłatne;
 • Zgodnie z art. 57 ustawy o statystyce publicznej   Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie;
 • Zgodnie z art. 10 ustawy o statystyce publicznej Dane jednostkowe identyfikowalne zebrane w badaniach statystycznych podlegają bezwzględnej ochronie. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych; udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych niż podane w ustawie celów jest zabronione (tajemnica statystyczna);
 • Na podstawie art. 89 RODO oraz art. 31 ust. 1 ustawy o NSP 2021 i art. 17 RODO, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przeprowadzenia spisu powszechnego nie stosuje się następujących artykułów RODO:
 • prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą, (art. 15 RODO)
 • prawo do sprostowania danych, (art. 16 RODO)
 • prawo do usunięcia danych, (art. 17 RODO) ( nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa  lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do celów statystycznych)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania, (art.18 RODO)
 • prawo do uzyskania informacji o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, (art. 19 RODO)
 • prawo do sprzeciwu. (art. 21 RODO)
 • Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o NSP 2021 informacje dot. przetwarzania danych osobowych zebranych w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań, udostępnione są w  Biuletynie Informacji Publicznej GUS oraz  na stronie /.

Load More

W procesie przetwarzania danych osobowych uczestniczą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora Danych do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem zasady wiedzy koniecznej. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator Danych, którym jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Dane pozyskane w spisie są odpersonalizowane i przetwarzane w sposób uniemożliwiający połączenie konkretnej osoby z adresem i innymi danymi zebranymi w spisie. Dane spisowe nie są publikowane ani udostępniane innym instytucjom w formie pozwalającej na identyfikację osoby bądź gospodarstwa domowego.

Ponadto, zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o NSP 2021 przetwarzanie danych osobowych zebranych w ramach prac spisowych nie może być powierzone innemu podmiotowi.

Load More

W procesie przetwarzania danych osobowych uczestniczą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora Danych do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem zasady wiedzy koniecznej.

Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o NSP 2021 przetwarzanie danych osobowych zebranych w ramach prac spisowych nie może być powierzone innemu podmiotowi.

GUS nie udostępnia danych osobowych przekazanych w spisie.

Load More

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań dane osobowe zebrane w ramach prac spisowych, mogą być przetwarzane przez okres 100 lat od dnia zakończenia spisu powszechnego.

Load More

Load More

Logowanie za pomocą numeru  PESEL  oraz nazwiska panieńskiego matki jest  bezpieczne. Wymóg podania nazwiska rodowego zwiększa poziom zaufania podczas weryfikacji tożsamości respondenta, jednocześnie chroni przed zaatakowaniem systemu z użyciem zewnętrznej bazy lub generatora numerów PESEL.

Dodatkowym zabezpieczeniem w tej formie logowania jest wprowadzenie kolejnego poziomu ochrony dostępu w postaci hasła, które użytkownik ustala samodzielnie podczas pierwszej operacji logowania. Służy to ochronie danych wprowadzonych przez użytkownika w sytuacji, gdy wypełnia formularz podczas kilku sesji logowania. Czyli dostęp do formularza podczas kolejnego logowania wymaga podania numeru PESEL oraz hasła znanego wyłącznie temu użytkownikowi.

Load More

Osoby dorosłe powinny samodzielnie udzielić odpowiedzi na pytania, natomiast osoby małoletnie, powinny zostać spisane przez rodziców lub opiekunów prawnych. Dane dotyczące osób nieobecnych przekazują osoby pełnoletnie wspólnie z nimi zamieszkałe, jeśli znają dane wymagane przez aplikację spisową. Dopuszcza się możliwość udzielenia odpowiedzi za osoby zamieszkałe w danym mieszkaniu – za ich zgodą – przez dorosłą osobę również zamieszkałą w tym mieszkaniu. Osoba ta podaje informacje o mieszkaniu i wszystkich osobach w nim zamieszkałych, ustala skład osobowy mieszkania, określa relacje rodzinne pomiędzy osobami oraz udziela odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu mieszkaniowym i osobowym.

Istnieje możliwość samodzielnego spisania się przez dorosłe osoby, które na przykład tworzą osobne gospodarstwa domowe. 

Load More

Z założenia należy dopisać wszystkie osoby, które mieszkały pod podanym adresem. W wyjątkowych sytuacjach, gdy osoba spisująca się nie zna wszystkich danych dotyczących pozostałych osób mieszkających pod tym samym adresem, może wykazać wyłącznie siebie bez konieczności dopisywania pozostałych osób. Co ważne – osoby, które mieszkają pod tym samym adresem, a nie zostały dopisane w formularzu – są zobowiązane do samodzielnego dokonania spisu.

Load More

Tak, można wypełnić formularz za współmałżonka (za jego zgodą). Taka osoba, w świetle przepisów ustawy o NSP, dopełniła obowiązku spisowego. Jeśli natomiast osoba spisana przez inną osobę chce samodzielnie uzupełnić formularz spisowy – może tego dokonać.

Load More

Za osoby małoletnie (tj, w wieku 0 do 17 lat) zgodnie z przepisami ustawy o NSP  spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

Load More

Load More

Nie, jeśli ktoś mieszka na stałe za granicą i wymeldował się z pobytu stałego w Polsce tak jak Pani, nie jest objęty spisem. Mieszkanie powinno być spisane przez siostrę, która jest objęta spisem, ponieważ mieszka w Polsce.

Load More

Tak, jest Pani objęta spisem, ponieważ ma Pani polskie obywatelstwo i nie dokonała Pani wymeldowania z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem za granicę na stałe. Spisu może Pani dokonać przez Internet za pośrednictwem aplikacji, która jest dostępna na stronie https://spis.gov.pl. Po zalogowaniu się proszę wypełnić przeznaczony dla Pani kwestionariusz.

Informacje dotyczące miejsca zamieszkania należy podać według stanu w dniu 31.03.2021 r. Zgodnie z przekazaną informacją, mieszka Pani w Norwegii, a przyjazd do Polski będzie związany tylko z odwiedzinami, nie należy go zatem traktować jako zmianę miejsca zamieszkania. Określając swoje miejsce zamieszkania w kwestionariuszu spisowym powinna Pani podać kraj „Norwegia”.

Load More

Nie. Proszę podać adres zamieszkania w Polsce, pod którym mieszkała Pani 31.03.2021 r.

Load More

Z uwagi na to, że przyjeżdża Pan sporadycznie (rzadziej niż co najmniej dwa razy w miesiącu) do Polski, powinien Pan wskazać, że 31 marca 2021 r. mieszkał Pan za granicą.

Load More

Tak, powinna Pani dopisać męża, jeśli jest nadal zameldowany pod spisywanym adresem, ponieważ na 31 marca 2021 r. jest on osobą przebywającą za granicą.

Load More

Tak. Powinien Pan się spisać pod adresem miejsca zamieszkania w Polsce, niezależnie od tego czy mieszka Pan w Polsce na stałe, czy czasowo.

Load More

Tak, powinna Pani odpowiedzieć zgodnie z własnym odczuciem. Jeśli czuje Pani, że stałe miejsce zamieszkania jest za granicą, na Ukrainie, proszę zaznaczyć w pytaniu dotyczącym charakteru zamieszkania w Polsce odpowiedź „czasowym”.

Load More

W przypadku cudzoziemców, którzy nie posiadają numeru PESEL istnieje możliwość zaznaczenia opcji „cudzoziemiec bez nadanego numeru PESEL”.

Load More

Load More

Load More

Powinna się Pani spisać w Warszawie, czyli tu, gdzie mieszka Pani w czasie trwania studiów.

Load More

Jeśli przebywa Pan/Pani w obiekcie zbiorowego zakwaterowania, takim jak np. schronisko czy noclegownia, zostanie Pan/i spisany/a przez osobę zarządzającą tym obiektem.

Powinien/powinna Pan/i także sam dokonać spisu. W tym celu musi Pan/i udać się do urzędu gminy, gdzie wskażą Panu/i pomieszczenie ze stanowiskiem komputerowym z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym dokonanie spisu a osoba specjalnie przeszkolona zapewni Panu niezbędną pomoc w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji spisowej.

Może Pan/i również zadzwonić na infolinię spisową i zgłosić chęć udziału w spisie, wówczas zostanie Pan/i spisany/a.

A jeśli Pan/i posiada telefon to wówczas może zadzwonić do Pana/i rachmistrz spisowy i dokonać spisu.

Load More

Nie należy podawać adresów domów letniskowych przeznaczonych zwykle do wypoczynku i rekreacji lub sezonowego przebywania, chyba że dany adres jest jedynym miejscem zamieszkania z powodu utraty dachu nad głową lub innej przyczyny. Zatem powinien/powinna Pan/i podać adres zamieszkania, pod którym Pan/i faktycznie mieszka.

Load More

Należy wybrać odpowiedź „ innym niż mieszkanie pomieszczeniu…”. Jako adres pomieszczenia należy wykazać adres budynku, który spłonął.

Load More

W opisanej w pytaniu sytuacji, należy wybrać:

a. miejscowość (wystarczy wpisać przynajmniej 3 znaki, aby wyszukać miejscowość na liście);
b. ulicę (jeśli w adresie nie ma ulicy, należy zaznaczyć opcję „adres bez nazwy ulicy”);
c. nr domu (w przypadku braku numeru na liście zaznaczyć pozycję „numeru budynku nie ma na liście” i podać właściwy numer lub zaznaczyć „budynek nie ma nadanego numeru”, a następnie podać numer budynku sąsiadującego (tzn. znajdującego się w odległości do 1 km) lub numer działki ewidencyjnej).

Load More

Zgodnie z przyjętymi zasadami dotyczącymi ustalania miejsca zamieszkania, osoby pracujące i mieszkające poza swoim stałym miejscem zamieszkania, niezależnie od tego czy będzie to barak, czy mieszkanie, jeżeli regularnie wracają do stałego miejsca zamieszkania, którym jest np. dom rodzinny i ma to miejsce więcej niż dwa razy w miesiącu, jako adres zamieszkania w momencie spisu powinni wskazać adres stałego miejsca zamieszkania.

Load More

Load More

Osoby małoletnie także są objęte spisem i powinny zostać spisane przez rodziców lub opiekunów.

Load More

Dziecku do 3. miesiąca życia, nieposiadającemu numeru PESEL, można zaznaczyć jako „dziecko bez nadanego numeru PESEL”.

Load More

Syn powinien zostać spisany przez Panią, powinna go Pani dopisać do listy osób w mieszkaniu. Jeśli uczeń w roku szkolnym mieszka poza domem rodzinnym, powinien być spisany w domu rodzinnym.

Load More

Adresem zamieszkania dla dziecka będzie adresem tego mieszkania, w którym obecnie spędza ono większość czasu. Jeśli czas przebywania z każdym z rodziców jest identyczny, adresem zamieszkania będzie adres tego rodzica, z którym dziecko przebywało 31.03.2021 r.

Load More

Tak, zarówno dziecko, jak i Pana żona powinni zostać dopisani do mieszkania. Jeśli 31.03.2021 r. ktoś z domowników był nieobecny w domu w związku z tym, że znajdował się w szpitalu, należy spisać go pod adresem domowym. Nowonarodzone dziecko także jest traktowane jako domownik.

Load More

Co do zasady – tak. Niemniej aplikacja spisowa śledzi odpowiednie zależności pomiędzy osobami i wymagane do określenia relacje rodzinne wyróżnione są niebieskim kolorem czcionki. Po uzupełnieniu informacji kolor niebieski zmienia się na szary. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych informacji, jeżeli są one poprawne, będzie mógł/ła Pan/i przejść dalej.

Load More

Osobie takiej należy ustalić relacje rodzinne tak, jak dla wszystkich pozostałych osób mieszkających w mieszkaniu wskazując spośród osób dostępnych na odpowiednich listach rozwijalnych ojca, matkę i współmałżonka/partnera.

Load More

Nie. Rodziców przybranych nie traktuje się w spisie jak rodziców biologicznych i nie powinien/na Pan/i wskazywać ojczyma jako ojca.

Load More

Tak. Rodziców adoptowanych dzieci traktuje się jak rodziców biologicznych i należy wskazać siebie jako rodziców takich dzieci.

Load More

Na liście rozwijalnej wyświetlają się tylko osoby, które 31.03.2021 r. mieszkały razem z Panem pod podanym adresem oraz były zameldowane w mieszkaniu, które nie mieszkały w mieszkaniu, ponieważ przebywały za granicą. Musiał Pan nie dopisać żony do listy takich osób na wcześniejszych ekranach. Jeżeli taki był stan faktyczny na 31.03.2021 r., proszę w polu dotyczącym współmałżonka wskazać odpowiedź „nie dotyczy”. Jeżeli zapomniał Pan jednak dopisać małżonki, proszę wrócić do części „Osoby w mieszkaniu” lub „Osoby przebywające za granicą” i dopisać małżonkę, a następnie ustalić ponownie wymagane relacje rodzinne.

Load More

Load More

Tak. Proszę cofnąć się w aplikacji do ekranu „Osoby w mieszkaniu” i dopisać osobę. Pojawi się ona w części „Relacje rodzinne”, gdzie trzeba będzie uzupełnić informacje. Pojawi się także dla niej kwestionariusz osobowy do wypełnienia.

Load More

Osoby, które pozostawały w momencie spisu w separacji prawnej i jednocześnie nie pozostawały w związku niesformalizowanym z inną osobą, mogą wskazać współmałżonka, o ile uznają że nadal tworzą z nim jedną rodzinę, np. z uwagi na wspólne zamieszkiwanie i wychowywanie małoletnich dzieci. W przeciwnym razie powinno się wskazać pozycję „nie dotyczy”.

Load More

Jeżeli dzieckiem jest dziewczynka w wieku poniżej 16 lat lub chłopiec w wieku poniżej 18 lat, to pytanie o ich stan cywilny nie jest zadawane.

Load More

Ponieważ Pana(i) małżeństwo nie zostało jeszcze rozwiązane przez rozwód, proszę zaznaczyć odpowiedź żonaty/zamężna.

Load More

Z uwagi na to, że odpowiedzi na pytania zadawane w spisie dotyczą stanu jaki miał miejsce 31.03.2021 r., należy zaznaczyć odpowiedź „żonaty/zamężna”.

Load More

Load More

Jeżeli posiada Pani spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w pytaniu o własność mieszkania należy wybrać: spółdzielni mieszkaniowej (mieszkanie własnościowe). W tym przypadku fakt wpisu do ksiąg wieczystych nie ma znaczenia.

Load More

Należy zaliczać powierzchnię pokoi, kuchni i innych pomieszczeń w mieszkaniu o wysokości:
• równej lub większej niż 2,20 m – w 100%,
• równej lub większej niż 1,40 lecz mniejszej niż 2,20 m – w 50%,
• mniejszej niż 1,40 m – pomijać całkowicie.

Load More

W powierzchni użytkowej mieszkania należy uwzględnić powierzchnię pokoi wykorzystywanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, a także powierzchnię innych pomieszczeń wykorzystywanych do tej działalności, jeżeli nie prowadzi do nich oddzielne wejście z ulicy, podwórza lub ogólnodostępnego korytarza. Powyższe zasady należy stosować również w odniesieniu do kancelarii parafialnych znajdujących się na plebaniach, w kuriach biskupich itp.

Load More

Powierzchni balkonów nie należy wliczać do powierzchni użytkowej mieszkań.

Load More

Żadnego z pomieszczeń, do którego prowadzi osobne wejście nie wliczamy do powierzchni użytkowej. Jednakże, jeżeli pomieszczenie znajduje się w jego obrębie należy wliczyć je do powierzchni mieszkania.

Load More

Nie. Taka kuchnia leży poza obrębem mieszkania (przypuszczam, że w mieszkaniu jest także kuchnia). Wymieniona letnia kuchnia stanowiłaby dodatkowe pomieszczenie „przynależne” do mieszkania, a takich pomieszczeń nie zaliczamy do powierzchni użytkowej mieszkania.

Load More

Jeżeli mieszkańcy stosują kilka sposobów ogrzewania należy ustalić sposób przeważający, tj. obejmujący większą powierzchnię mieszkania lub stosowany przez dłuższy okres grzewczy i zaznaczyć tylko jeden. Nie należy brać pod uwagę ogrzewania uzupełniającego (np. dogrzewanie mieszkania termowentylatorem bądź innym ogrzewaniem przenośnym).

Load More

Jeżeli mieszkańcy stosują więcej niż jeden rodzaj paliwa bądź energii należy ustalić przeważający, tj. obejmujący większą powierzchnię mieszkania lub stosowany przez dłuższy okres grzewczy i zaznaczyć tylko jeden symbol. Nie należy brać pod uwagę paliw/energii wykorzystywanych do ogrzewania uzupełniającego (np. dogrzewania mieszkania termowentylatorem bądź innym ogrzewaniem przenośnym).

Load More

Load More

W takim przypadku należy przyjąć rok wybudowania podstawowej części budynku, a nie rok, w którym nastąpiła dobudowa lub nadbudowa np. jeżeli budynek został oddany do użytku w 1995 r., ale w 2012 r. nadbudowano piętro – należy wprowadzić 1995.

Load More

Należy przyjąć rok zakończenia rekonstrukcji np. jeżeli dom został wybudowany w 1960 r. natomiast w 1991 r. uległ całkowitemu zniszczeniu w wyniku pożaru a w 1992 r. został zrekonstruowany – należy wprowadzić 1992.

Load More

Load More

Load More

Narodowość, czyli przynależność narodowa lub etniczna, nie powinna być mylona z obywatelstwem. Narodowy Spis Powszechny 2021 daje możliwość wyrażenia zarówno pojedynczej jak i złożonej tożsamości narodowej lub etnicznej, poprzez udzielenie odpowiedzi na dwa pytania dotyczące narodowości.

W obowiązującej w Polsce ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, wymieniono następujące mniejszości narodowe: białoruską, czeską, litewską, niemiecką, ormiańską, rosyjską, słowacką, ukraińską, żydowską oraz mniejszości etniczne: karaimską, łemkowską, romską i tatarską.

W spisie powszechnym zapewniono możliwość swobodnego określania narodowości, zarówno pojedynczej, jak i złożonej. Pierwsze pytanie o narodowość opatrzone zostało krótką listą oraz długim rozwijanym słownikiem etnonimów, czyli nazw określających narody i wspólnoty (grupy) etniczne. Jeżeli respondent uzna, że ani na krótkiej liście, ani w rozwijanym słowniku nie występuje narodowość, do której wedle własnego poczucia przynależy, może podać swoją identyfikację narodowo-etniczną wybierając ze słownika pozycję „inna (wpisać poniżej)”, a następnie wpisując samodzielnie jej określenie w polu tekstowym.

W spisie powszechnym można podać dwie identyfikacje narodowościowe, co pozwala  respondentowi wyrazić także swoją złożoną tożsamość, zakorzenioną w dwóch różnych grupach narodowych lub etnicznych. Po udzieleniu odpowiedzi na pierwsze pytanie o narodowość, pojawia się kolejne pytanie o odczuwanie przynależności także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej. I w tym przypadku jest dostępny słownik etnonimów oraz możliwość otwartego zapisu tekstowego. Skorzystanie z obu pytań daje możliwość jednoczesnego zadeklarowania np. przynależności do jednej z występujących w Polsce społeczności mniejszościowych i narodowości polskiej.

W spisie pytamy również o język, jakim zazwyczaj posługujemy się w domu. Jeżeli wybieramy wariant odpowiedzi polski i inny niż polski, dokonujemy wyboru innego języka z załączonego słownika języków, ale też mamy możliwość podania języka w otwartym zapisie tekstowym. Również przy wyborze wyłącznie inny niż polski możemy korzystać ze słownika języków i możliwości otwartego zapisu tekstowego.

Dlaczego statystyka publiczna zbiera dane o narodowości i języku?
Ponieważ wypełniamy w ten sposób zobowiązania wynikające z ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141), która w artykułach 14 i 19 bezpośrednio odwołuje się do wyników uzyskanych w spisie powszechnym, jako jedynego kryterium określania liczebności mniejszości narodowych i etnicznych oraz językowej w gminach. Ponadto, zebrane w spisie powszechnym dane tworzą niezbędny zasób informacyjny (liczebność i rozmieszczenie) konieczny do realizacji zobowiązań leżących po stronie państwa, wynikających z ratyfikowanych przez Polskę, międzynarodowych konwencji i porozumień, np. przygotowanie raportów o stanie mniejszości.

Load More

Należy podać kraj urodzenia  według obecnych granic – Białoruś.

Load More

Load More

Należy podać kraj należący do UE, czyli Słowację, ponieważ Wielka Brytania wystąpiła z UE.

Load More

Tak, właśnie w tym celu zadawane są dwa pytania etniczne: 1) „Jaka jest Pana(i) narodowość?” oraz 2) „Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej?”. W opisanej sytuacji w pierwszym pytaniu należałoby wskazać dostępną bezpośrednio pod pytaniem odpowiedź „polska”, a w drugim odpowiedź „tak”, a następnie odszukać i wybrać ze słownika etnonimów (rozwijanej listy) pozycję „czeska”.

Load More

Tak, każdy rodzaj identyfikacji narodowej i etnicznej, zarówno polska jak i inna niż polska może być zadeklarowana w odpowiedzi na pierwsze lub drugie pytanie etniczne.

Load More

Do wyrażania podwójnych identyfikacji etnicznych służą  dwa pytania etniczne: 1) „Jaka jest Pana(i) narodowość?” oraz 2) „Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej?”. Zakłada się jednak, że odpowiadając na każde z nich można wskazać tylko jedną identyfikację. W tym przypadku, biorąc pod uwagę kolejność wymieniania identyfikacji, w odpowiedzi na pierwsze pytanie należałoby wskazać narodowość żydowską, a na drugie – polską.

Load More

W obu pytaniach etnicznych przewidziano możliwość udzielenia odpowiedzi w formie otwartego (swobodnego) zapisu tekstowego. W takiej sytuacji należy odnaleźć w słowniku (rozwijanej liście) pozycję „inna (wpisać poniżej)”, która udostępnia pole tekstowe, w którym można zapisać własne określenie narodowości.

Load More

Formułując pytania spisowe przyjęto założenie, że każda osoba ma jakąś tożsamość narodową lub etniczną, nie mniej jednak, jeśli ktoś nie czuje się związany z żadną społecznością narodową czy etniczną, może odnotować ten fakt, korzystając z możliwości otwartego zapisu tekstowego, wybierając odpowiedź „inna (podać jaka)”, a następnie z rozwijanej listy odszukać pozycję „inna (wpisać poniżej)” i w udostępnionym polu edycji dokonać stosownego zapisu, np.: „żadna” lub „nie mam żadnej narodowości”.

Load More

Tak. Należy wówczas uwzględnić i wskazać ten język (języki), w którym zwracają się do dziecka jego rodzice lub opiekunowie (ten którego dziecko słucha).

Load More

Osoba taka może uwzględnić ten język (języki), którego używa w kontaktach z członkami rodziny mieszkającymi w innych miejscach. Jeżeli zaś osoba spisywana nie ma aktualnie żadnej rodziny, to może odnieść się do języka kontaktów w czasach, gdy taką rodzinę miała lub do kontaktów z osobami uznawanymi obecnie za najbliższe.

Load More

Jeśli w domu, w kontaktach z członkami rodziny osoba używa tylko języka polskiego, mimo iż zna inne języki, których używa w innych sytuacjach, np. w pracy, w podróży lub w kontaktach ze znajomymi – powinna wskazać odpowiedź: „wyłącznie językiem polskim”.

Load More

Tak. Przy wyborze odpowiedzi „polskim i innym(i) niż polski” istnieje możliwość wskazania dwóch języków niepolskich – poprzez wybory na dwóch rozwijanych słownikach języków (drugi słownik aktywuje się po dokonaniu wyboru w pierwszym słowniku).

Load More

W takiej sytuacji należy wybrać odpowiedź „należę do wyznania”, a następnie opcję „inne (podać jakie)”, która uaktywni słownik wyznań (rozwijana lista), gdzie będzie można odnaleźć i wskazać odpowiednią pozycję. Najbardziej skutecznym sposobem odszukania nazwy Kościoła będzie wpisanie charakterystycznej frazy (ciągu liter) z jego nazwy, np. „ bapt”, co ograniczy listę wyświetlanych wyznań do trzech, z których łatwo wybrać właściwą pozycję.

Load More

Jeśli respondent jest osobą niewierzącą, ateistą lub agnostykiem powinien wziąć pod uwagę fakt, że w spisie nie zadaje się pytania o stosunek do wiary, tzn. wiarę lub niewiarę, lecz o przynależność lub nieprzynależenie do wyznania, i odnotować swoją sytuację, np. jako brak przynależności do wyznania (bezwyznaniowość) – zaznaczając odpowiedź „nie należę do żadnego wyznania”.

Load More

W takiej sytuacji należy – po wybraniu odpowiedzi „należę do wyznania”, a następnie opcji „inne (podać jakie)” – odnaleźć i wybrać w rozwijanym słowniku wyznań pozycję „inny (wpisać poniżej)”, która udostępni pole tekstowe, gdzie będzie można wpisać własne określenie wyznania, np. nazwę organizacji wyznaniowej lub po prostu wpisać „islam szyicki”. Pozycja „inny (wpisać poniżej)” znajduje się na końcu słownika wyznań, a najszybciej można ją odnaleźć wpisując ciąg znaków „inny”.

Load More

Load More

Load More

Load More

Load More

Tak, jest Pan/Pani osobą pracującą na własny rachunek, jeśli podjęto kroki związane z zakładaniem firmy, np. wynajęto lokal, zakupiono sprzęt itp.

Load More

W pytaniu „Czy…wykonywał(a) Pan(i) jakąkolwiek pracę…?” odpowiedź „nie”. W pytaniu „Czy…miał(a) Pan(i) pracę…?” odpowiedź „tak” – w badanym tygodniu miał Pan przerwę w pracy.

Load More

Odpowiedź „tak” w pytaniu „Czy wykonywał(a) Pan(i) jakąkolwiek pracę…?”. Pracował Pan na własny rachunek i poświęcił czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej lub gospodarstwa rolnego, nawet jeśli nie przeprowadzono żadnej transakcji, nie wykonano żadnych usług lub nic nie wyprodukowano.

Load More

Load More

W pytaniach „Czy…wykonywał(a) Pan(i) jakąkolwiek pracę…?” i „Czy…miał(a) Pan(i) pracę…?” należy zaznaczyć odpowiedź „nie”. Przerwa w pracy będzie trwała ponad 3 miesiące i nie ma pewności co do powrotu do pracy.

Load More

Należy podać, że w badanym tygodniu nie szukał Pan pracy (odpowiedź „nie”), następnie podać główny powód braku poszukiwania pracy „własny stan zdrowia niepozwalający na podjęcie pracy”.

Load More

Jeśli ma Pan/Pani skończone 16 lat, to Pana/Pani aktywność ekonomiczna jest badana od momentu ukończenia 15 roku życia. Jako okres aktywnego, nieprzerwanego poszukiwania pracy należy zaznaczyć odpowiedź „powyżej 1 roku do 2 lat włącznie”.

Load More

Jeśli  na wyświetlonej liście nie występuje nazwa wyszukiwanego zawodu, należy wpisać więcej liter z nazwy zawodu lub zmienić wpisywaną frazę używając innej, zbliżonej nazwy zawodu lub fragmentu drugiego słowa z nazwy. Należy przy tym pamiętać o poprawnej pisowni wpisywanego słowa. Jeśli pomimo to nie można znaleźć odpowiedniego zawodu należy wpisać „inny zawód” i wskazać jedną z dziesięciu grup zawodów lub wybrać pozycję „inny zawód; nie wiem” i w polu tekstowym wpisać nazwę zawodu.

Load More

Jeśli na stanowisku pracy wykonywanych jest kilka zawodów, to należy wybrać zawód główny lub z przewagą czynności

Load More

Kierownicy powinni brać pod uwagę rodzaj działalności prowadzonej w firmie/dziale, którym zarządzają lub zakres spraw, którymi się zajmują.

Load More

Należy wskazać zawód wykonywany w pracy głównej, czyli ten, którego wykonywanie zajmuje więcej czasu. Jeśli zajęcia na uczelni zajmują więcej czasu, wówczas należy wybrać zawód „nauczyciel akademicki”. Natomiast jeśli praca naukowa w instytucie przeważa pod względem poświęcanego na nią czasu, należy wybrać nazwę zawodu związaną ze specjalizacją naukową np. „chemik”, „specjalista nauk o ziemi (np. geofizyk, geograf, geolog)”, „matematyk / aktuariusz / statystyk”, „botanik / mykolog / ornitolog / paleobiolog / zoolog” itd. lub pozycję „naukowiec dydaktyk”. Informacja o lokalizacji miejsca wykonywania pracy w połączeniu z informacją o miejscu zamieszkania dostarczy danych niezbędnych do planowania zmian w transporcie lub inwestycjach lokalnych na potrzeby poprawy komfortu dojazdów do pracy.

Load More

Należy podać adres miejsca pracy tzw. „bazy”, jeżeli zwykle stamtąd Pan/Pani wyjeżdża do pracy w terenie.

Load More

Load More

Rolnik prowadzący własne gospodarstwo indywidualne (np. z gruntami położonymi w więcej niż jednej gminie) powinien podać jako lokalizację miejsca pracy adres siedziby gospodarstwa, to jest siedliska gospodarstwa (budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze i urządzenia służące produkcji rolniczej, a w przypadku braku budynków, największa część gospodarstwa rolnego). Siedziba gospodarstwa nie zawsze jest taka sama jak miejsce zamieszkania rolnika – rolnik mieszkający w innym miejscu niż znajduje się jego gospodarstwo, podaje adres siedziby gospodarstwa rolnego.

Load More

Studiów MBA (Master of Business Administration) nie zalicza się do żadnego poziomu wykształcenia, ponieważ są to studia uzupełniające/podyplomowe. Należy wskazać wykształcenie zgodne z wcześniej ukończonym etapem nauki, np. wyższe z tytułem magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym.

Load More

Należy zaznaczyć poziom wykształcenia zgodnie z wcześniej ukończonym etapem nauki, np. średnie lub policealne – jeśli był ukończony taki stopień kształcenia.

Load More

Ukończenie gimnazjum przed 1932 r. jest kwalifikowane do poziomu wykształcenia ,,średnie ogólnokształcące”.

Load More

Load More

Load More

Obejrzyj film instruktażowy, gdzie krok po kroku wyjaśniamy  jak wypełnić formularz spisowy.

Jak wypełnić formularz spisowy NSP?

Wersja bez napisów (mp4, 288 MB)
Wersja z polskimi napisami (mp4, 277 MB)
Wersja z angielskimi napisami (mp4, 277 MB)
Wersja z audiodeskrypcją (mp4, 258 MB)
Wersja z tłumaczem języka migowego (mp4, 394 MB)

Poniżej prezentujemy również szczegółowe Instrukcje do samospisu internetowego w formatach DOCX i PDF przygotowane przy zachowaniu zasad dostępności cyfrowej.

Instrukcja do samospisu internetowego w języku polskim (DOCX)
Instrukcja do samospisu internetowego w języku polskim (PDF)
Guidelines for the internet self-census in English (DOCX)
Guidelines for the internet self-census in English (PDF)
Инструкция по прохождению переписи онлайн на русском языке (DOCX)
Инструкция по прохождению переписи онлайн на русском языке (PDF)
Вказівки щодо самоперепису онлайн українською мовою (DOCX)
Вказівки щодо самоперепису онлайн українською мовою (PDF)

Zapraszamy również do zapoznania się z wersją demo formularza spisowego