OSOBY PRZEBYWAJĄCE ZA GRANICĄ I CUDZOZIEMCY

Nie, jeśli ktoś mieszka na stałe za granicą i wymeldował się z pobytu stałego w Polsce tak jak Pani, nie jest objęty spisem. Mieszkanie powinno być spisane przez siostrę, która jest objęta spisem, ponieważ mieszka w Polsce.

Load More

Tak, jest Pani objęta spisem, ponieważ ma Pani polskie obywatelstwo i nie dokonała Pani wymeldowania z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem za granicę na stałe. Spisu może Pani dokonać przez Internet za pośrednictwem aplikacji, która jest dostępna na stronie https://spis.gov.pl. Po zalogowaniu się proszę wypełnić przeznaczony dla Pani kwestionariusz.

Informacje dotyczące miejsca zamieszkania należy podać według stanu w dniu 31.03.2021 r. Zgodnie z przekazaną informacją, mieszka Pani w Norwegii, a przyjazd do Polski będzie związany tylko z odwiedzinami, nie należy go zatem traktować jako zmianę miejsca zamieszkania. Określając swoje miejsce zamieszkania w kwestionariuszu spisowym powinna Pani podać kraj „Norwegia”.

Load More

Nie. Proszę podać adres zamieszkania w Polsce, pod którym mieszkała Pani 31.03.2021 r.

Load More

Z uwagi na to, że przyjeżdża Pan sporadycznie (rzadziej niż co najmniej dwa razy w miesiącu) do Polski, powinien Pan wskazać, że 31 marca 2021 r. mieszkał Pan za granicą.

Load More

Tak, powinna Pani dopisać męża, jeśli jest nadal zameldowany pod spisywanym adresem, ponieważ na 31 marca 2021 r. jest on osobą przebywającą za granicą.

Load More

Tak. Powinien Pan się spisać pod adresem miejsca zamieszkania w Polsce, niezależnie od tego czy mieszka Pan w Polsce na stałe, czy czasowo.

Load More

Tak, powinna Pani odpowiedzieć zgodnie z własnym odczuciem. Jeśli czuje Pani, że stałe miejsce zamieszkania jest za granicą, na Ukrainie, proszę zaznaczyć w pytaniu dotyczącym charakteru zamieszkania w Polsce odpowiedź „czasowym”.

Load More

W przypadku cudzoziemców, którzy nie posiadają numeru PESEL istnieje możliwość zaznaczenia opcji „cudzoziemiec bez nadanego numeru PESEL”.

Load More