Gmina Sierakowice

Sierakowice to duża gmina na Pojezierzu Kaszubskim w powiecie kartuskim, licząca prawie 20 tys. mieszkańców.

Położona jest na obrzeżu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Powierzchnia gminy wynosi 18,2 tys. ha, a na każdy kilometr kwadratowy przypada 109 mieszkańców. Ponad połowa ludności posługuje się językiem kaszubskim (według Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2011 – 58,3%). Jest to demograficznie młoda gmina – ponad ¼ ludności to dzieci w wieku 0-14 lat (jest to najwyższy wskaźnik w Polsce).

Sierakowice mają korzystną strukturę ludności według ekonomicznych grup wieku. Udział osób w wieku przedprodukcyjnym jest ponad dwukrotnie wyższy niż w wieku poprodukcyjnym, podczas gdy dla kraju te wartości kształtują się na podobnym poziomie. Od wielu lat gmina ta może też pochwalić się najwyższym wskaźnikiem urodzeń oraz przyrostu naturalnego w kraju. Co prawda saldo migracji jest ujemne, jednak dzięki wysokiemu przyrostowi naturalnemu ludności z roku na rok przybywa i według prognozy do 2030 r. jej liczba będzie rosła (w przeciwieństwie do większości pozostałych gmin).

Sierakowice to też gmina o niskiej stopie bezrobocia oraz gmina, w której dominuje handel rodzinny. Liczba pracujących ciągle rośnie, podobnie jak liczba podmiotów gospodarki narodowej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 1000 ludności w wieku produkcyjnym. Część mieszkańców dojeżdża do pracy poza gminę – najwięcej do Gdańska, Kartuz (miasta), Gdyni, Lęborka i Żukowa. Z kolei do gminy dojeżdżają mieszkańcy gmin sąsiadujących – z Sulęczyna, Chmielna, Cewic, Stężycy i z obszaru wiejskiego Kartuz.

W ostatnich latach zmniejsza się liczba zasobów mieszkaniowych w przeliczeniu na 1000 ludności – aktualnie jest najniższa wśród gmin województwa pomorskiego. Równocześnie rośnie jednak powierzchnia 1 mieszkania, która należy do jednych z największych w województwie pomorskim.

Pod względem dochodów budżetów gmin na 1 mieszkańca, gmina Sierakowice zajmuje 2. miejsce wśród gmin w powiecie kartuskim (i 12. w województwie pomorskim). W dochodach budżetu gminy ważną rolę odgrywają środki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych – tu w przeliczeniu na 1 mieszkańca gmina Sierakowice zajmuje 1. miejsce wśród gmin w powiecie kartuskim.

Mieszkańcy gminy Sierakowice chętnie biorą udział w życiu kulturalnym – są członkami wielu grup artystycznych w centrach kultury, domach i ośrodkach kultury oraz klubach i świetlicach. Położona wśród jezior i lasów, gmina posiada również własną bazę noclegową.

Szczegółowe dane statystyczne nt. Sierakowic są dostępne w Banku Danych Lokalnychpublikacjach Urzędu Statystycznego w Gdańsku.