NIERUCHOMOŚCI (MIESZKANIA)

Jeżeli posiada Pani spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w pytaniu o własność mieszkania należy wybrać: spółdzielni mieszkaniowej (mieszkanie własnościowe). W tym przypadku fakt wpisu do ksiąg wieczystych nie ma znaczenia.

Load More

Należy zaliczać powierzchnię pokoi, kuchni i innych pomieszczeń w mieszkaniu o wysokości:
• równej lub większej niż 2,20 m – w 100%,
• równej lub większej niż 1,40 lecz mniejszej niż 2,20 m – w 50%,
• mniejszej niż 1,40 m – pomijać całkowicie.

Load More

W powierzchni użytkowej mieszkania należy uwzględnić powierzchnię pokoi wykorzystywanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, a także powierzchnię innych pomieszczeń wykorzystywanych do tej działalności, jeżeli nie prowadzi do nich oddzielne wejście z ulicy, podwórza lub ogólnodostępnego korytarza. Powyższe zasady należy stosować również w odniesieniu do kancelarii parafialnych znajdujących się na plebaniach, w kuriach biskupich itp.

Load More

Powierzchni balkonów nie należy wliczać do powierzchni użytkowej mieszkań.

Load More

Żadnego z pomieszczeń, do którego prowadzi osobne wejście nie wliczamy do powierzchni użytkowej. Jednakże, jeżeli pomieszczenie znajduje się w jego obrębie należy wliczyć je do powierzchni mieszkania.

Load More

Nie. Taka kuchnia leży poza obrębem mieszkania (przypuszczam, że w mieszkaniu jest także kuchnia). Wymieniona letnia kuchnia stanowiłaby dodatkowe pomieszczenie „przynależne” do mieszkania, a takich pomieszczeń nie zaliczamy do powierzchni użytkowej mieszkania.

Load More

Jeżeli mieszkańcy stosują kilka sposobów ogrzewania należy ustalić sposób przeważający, tj. obejmujący większą powierzchnię mieszkania lub stosowany przez dłuższy okres grzewczy i zaznaczyć tylko jeden. Nie należy brać pod uwagę ogrzewania uzupełniającego (np. dogrzewanie mieszkania termowentylatorem bądź innym ogrzewaniem przenośnym).

Load More

Jeżeli mieszkańcy stosują więcej niż jeden rodzaj paliwa bądź energii należy ustalić przeważający, tj. obejmujący większą powierzchnię mieszkania lub stosowany przez dłuższy okres grzewczy i zaznaczyć tylko jeden symbol. Nie należy brać pod uwagę paliw/energii wykorzystywanych do ogrzewania uzupełniającego (np. dogrzewania mieszkania termowentylatorem bądź innym ogrzewaniem przenośnym).

Load More

Load More

W takim przypadku należy przyjąć rok wybudowania podstawowej części budynku, a nie rok, w którym nastąpiła dobudowa lub nadbudowa np. jeżeli budynek został oddany do użytku w 1995 r., ale w 2012 r. nadbudowano piętro – należy wprowadzić 1995.

Load More

Należy przyjąć rok zakończenia rekonstrukcji np. jeżeli dom został wybudowany w 1960 r. natomiast w 1991 r. uległ całkowitemu zniszczeniu w wyniku pożaru a w 1992 r. został zrekonstruowany – należy wprowadzić 1992.

Load More

Load More