PRACA I WYKSZTAŁCENIE

Tak, jest Pan/Pani osobą pracującą na własny rachunek, jeśli podjęto kroki związane z zakładaniem firmy, np. wynajęto lokal, zakupiono sprzęt itp.

Load More

W pytaniu „Czy…wykonywał(a) Pan(i) jakąkolwiek pracę…?” odpowiedź „nie”. W pytaniu „Czy…miał(a) Pan(i) pracę…?” odpowiedź „tak” – w badanym tygodniu miał Pan przerwę w pracy.

Load More

Odpowiedź „tak” w pytaniu „Czy wykonywał(a) Pan(i) jakąkolwiek pracę…?”. Pracował Pan na własny rachunek i poświęcił czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej lub gospodarstwa rolnego, nawet jeśli nie przeprowadzono żadnej transakcji, nie wykonano żadnych usług lub nic nie wyprodukowano.

Load More

Odpowiedź „tak” w pytaniu „Czy…wykonywał(a) Pan(i) jakąkolwiek pracę…?” – była Pani osobą pracującą.

Load More

W pytaniach „Czy…wykonywał(a) Pan(i) jakąkolwiek pracę…?” i „Czy…miał(a) Pan(i) pracę…?” należy zaznaczyć odpowiedź „nie”. Przerwa w pracy będzie trwała ponad 3 miesiące i nie ma pewności co do powrotu do pracy.

Load More

Należy podać, że w badanym tygodniu nie szukał Pan pracy (odpowiedź „nie”), następnie podać główny powód braku poszukiwania pracy „własny stan zdrowia niepozwalający na podjęcie pracy”.

Load More

Jeśli ma Pan/Pani skończone 16 lat, to Pana/Pani aktywność ekonomiczna jest badana od momentu ukończenia 15 roku życia. Jako okres aktywnego, nieprzerwanego poszukiwania pracy należy zaznaczyć odpowiedź „powyżej 1 roku do 2 lat włącznie”.

Load More

Jeśli  na wyświetlonej liście nie występuje nazwa wyszukiwanego zawodu, należy wpisać więcej liter z nazwy zawodu lub zmienić wpisywaną frazę używając innej, zbliżonej nazwy zawodu lub fragmentu drugiego słowa z nazwy. Należy przy tym pamiętać o poprawnej pisowni wpisywanego słowa. Jeśli pomimo to nie można znaleźć odpowiedniego zawodu należy wpisać „inny zawód” i wskazać jedną z dziesięciu grup zawodów lub wybrać pozycję „inny zawód; nie wiem” i w polu tekstowym wpisać nazwę zawodu.

Load More

Jeśli na stanowisku pracy wykonywanych jest kilka zawodów, to należy wybrać zawód główny lub z przewagą czynności

Load More

Kierownicy powinni brać pod uwagę rodzaj działalności prowadzonej w firmie/dziale, którym zarządzają lub zakres spraw, którymi się zajmują.

Load More

Należy wskazać zawód wykonywany w pracy głównej, czyli ten, którego wykonywanie zajmuje więcej czasu. Jeśli zajęcia na uczelni zajmują więcej czasu, wówczas należy wybrać zawód „nauczyciel akademicki”. Natomiast jeśli praca naukowa w instytucie przeważa pod względem poświęcanego na nią czasu, należy wybrać nazwę zawodu związaną ze specjalizacją naukową np. „chemik”, „specjalista nauk o ziemi (np. geofizyk, geograf, geolog)”, „matematyk / aktuariusz / statystyk”, „botanik / mykolog / ornitolog / paleobiolog / zoolog” itd. lub pozycję „naukowiec dydaktyk”. Informacja o lokalizacji miejsca wykonywania pracy w połączeniu z informacją o miejscu zamieszkania dostarczy danych niezbędnych do planowania zmian w transporcie lub inwestycjach lokalnych na potrzeby poprawy komfortu dojazdów do pracy.

Load More

Należy podać adres miejsca pracy tzw. „bazy”, jeżeli zwykle stamtąd Pan/Pani wyjeżdża do pracy w terenie.

Load More

Load More

Rolnik prowadzący własne gospodarstwo indywidualne (np. z gruntami położonymi w więcej niż jednej gminie) powinien podać jako lokalizację miejsca pracy adres siedziby gospodarstwa, to jest siedliska gospodarstwa (budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze i urządzenia służące produkcji rolniczej, a w przypadku braku budynków, największa część gospodarstwa rolnego). Siedziba gospodarstwa nie zawsze jest taka sama jak miejsce zamieszkania rolnika – rolnik mieszkający w innym miejscu niż znajduje się jego gospodarstwo, podaje adres siedziby gospodarstwa rolnego.

Load More

Studiów MBA (Master of Business Administration) nie zalicza się do żadnego poziomu wykształcenia, ponieważ są to studia uzupełniające/podyplomowe. Należy wskazać wykształcenie zgodne z wcześniej ukończonym etapem nauki, np. wyższe z tytułem magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym.

Load More

Należy zaznaczyć poziom wykształcenia zgodnie z wcześniej ukończonym etapem nauki, np. średnie lub policealne – jeśli był ukończony taki stopień kształcenia.

Load More

Ukończenie gimnazjum przed 1932 r. jest kwalifikowane do poziomu wykształcenia ,,średnie ogólnokształcące”.

Load More

Load More