KWESTIONARIUSZ MIESZKANIA

OPIS MIESZKANIA

Proszę wskazać czyją własnością jest mieszkanie

 • osoby/osób fizycznych (dotyczy także współwłasności np. małżeńskiej)
 • spółdzielni mieszkaniowej (mieszkanie własnościowe)
 • spółdzielni mieszkaniowej (mieszkanie lokatorskie)
 • gminy
 • Skarbu Państwa
 • zakładu pracy
 • towarzystwa budownictwa społecznego (TBS)
 • inne

Mieszkanie zamieszkuje(ą)

 • przynajmniej jedna osoba będąca właścicielem całego lub części mieszkania
 • przynajmniej jedna osoba mająca spółdzielcze prawo (własnościowe lub lokatorskie) do mieszkania
 • osoba(y) z tytułu najmu całego mieszkania
 • przynajmniej jedna osoba z tytułu podnajmu całego lub części mieszkania (dotyczy także najmu części mieszkania)
 • osoba(y) na podstawie innego tytułu

Proszę podać powierzchnię użytkową mieszkania – ogółem (w pełnych m2)

Proszę podać liczbę pokoi oraz kuchni z oświetleniem dziennym (tj. każde z pomieszczeń o powierzchni co najmniej 4 m2)

Proszę wskazać główny sposób ogrzewania mieszkania

 • z sieci
 • ze źródła ciepła zasilającego jeden budynek wielomieszkaniowy
 • centralne ogrzewanie indywidualne
 • piec/piece
 • pozostałe

Proszę wskazać przeważający rodzaj paliwa lub źródło energii stosowane do ogrzewania mieszkania

 • węgiel kamienny – ekogroszek
 • węgiel kamienny – kostka
 • węgiel kamienny – orzech
 • węgiel kamienny – groszek
 • węgiel kamienny – miał
 • węgiel kamienny – kęsy
 • węgiel kamienny – brykiety z węgla kamiennego
 • węgiel kamienny – antracyt
 • węgiel kamienny – pozostały
 • węgiel brunatny – brykiety z węgla brunatnego
 • węgiel brunatny – pozostały
 • gaz ziemny
 • gaz ciekły – propan-butan, LPG
 • gaz ciekły – propan
 • biogaz
 • olej opałowy
 • bioolej
 • energia elektryczna
 • drewno – polana
 • drewno – wióry
 • drewno – zrębki
 • drewno – trociny
 • drewno – pellet
 • drewno – szczapy
 • drewno – ścinki
 • drewno – granulat drewniany
 • drewno – pozostałe
 • biomasa pochodząca z produkcji rolnej – słoma
 • biomasa pochodząca z produkcji rolnej – ziarna zbóż
 • biomasa pochodząca z produkcji rolnej – kukurydza
 • biomasa pochodząca z produkcji rolnej – pozostała
 • energia słoneczna – panele/instalacje fotowoltaiczne
 • energia słoneczna – kolektory/instalacje słoneczne, solarne
 • energia pozyskiwana z otoczenia – siła wiatru
 • energia pozyskiwana z otoczenia – gorące źródła
 • energia pozyskiwana z otoczenia – pompa ciepła
 • energia pozyskiwana z otoczenia – pozostała (z wyjątkiem energii słonecznej)
 • pozostałe (inne) – torf
 • pozostałe (inne) – koks
 • pozostałe (inne) – odpady (śmieci)
 • pozostałe (inne) – benzyna
 • pozostałe (inne) – olej napędowy
 • pozostałe (inne)

Czy do ogrzewania mieszkania wykorzystują Państwo odnawialne źródła energii?

 • tak
 • nie

Proszę wskazać rodzaj wykorzystywanego odnawialnego źródła energii

 • energia słoneczna – panele/instalacje fotowoltaiczne
 • energia słoneczna – kolektory/instalacje słoneczne, solarne
 • energia pozyskiwana z otoczenia – siła wiatru
 • energia pozyskiwana z otoczenia – gorące źródła
 • energia pozyskiwana z otoczenia – pompa ciepła
 • energia pozyskiwana z otoczenia – pozostała
 • inna

Czy mieszkanie znajduje się w budynku wielomieszkaniowym?

 • tak
 • nie
OPIS BUDYNKU

Proszę podać kto jest właścicielem budynku, w którym znajduje się Pana(i) mieszkanie:

 • osoba fizyczna
 • spółdzielnia mieszkaniowa
 • gmina
 • Skarb Państwa
 • zakład pracy
 • towarzystwo budownictwa społecznego (TBS)
 • inny
 • budynek stanowi współwłasność

Proszę podać rok oddania budynku do użytku

 • rok (jeśli nieznany, podać przybliżony)
 • w budowie

Proszę wskazać czy:

 • woda doprowadzona jest do budynku
  • z sieci wodociągowej
  • ze studni
  • nie ma
 • ścieki odprowadzane są z budynku do
  • sieci kanalizacyjnej
  • zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków
  • nie ma
 • gaz doprowadzony jest do budynku
  • z sieci gazowej
  • nie ma