Jest już dostępna kolejna publikacja prezentująca wyniki NSP 2021 „Stan i struktura demograficzno-społeczna i ekonomiczna ludności Polski w świetle wyników NSP 2021”

27.11.2023 r. udostępniliśmy publikację zawierającą wyniki NSP 2021 w zakresie obejmującym stan i strukturę demograficzną ludności, przynależności narodowo-etnicznej i wyznaniowej, poziomu wykształcenia oraz niepełnosprawności „Stan i struktura demograficzno-społeczna i ekonomiczna ludności Polski w świetle wyników NSP 2021” .

Prezentowana publikacja zawiera szereg danych dotyczących stanu i struktury demograficznej ludności, kraju urodzenia oraz posiadanego obywatelstwa, przynależności narodowo-etnicznej i wyznaniowej, poziomu wykształcenia i niepełnosprawności (w tym m. in. według kategorii niepełnosprawności i miejsca zamieszkania). Publikację dopełniają dane charakteryzujące osoby przebywające w obiektach zbiorowego zamieszkania oraz osoby bezdomne (według płci i wieku).

Spisy powszechne realizowane są w odstępach dziesięcioletnich, dlatego też, publikacja, którą oddajemy do rąk czytelników jest cennym materiałem pozwalającym na przeanalizowanie procesów demograficznych obserwowanych w naszym społeczeństwie. Pozwala również na wnioskowanie co do lokalnych trendów rozwojowych i planowanie polityk.

Ramowy harmonogram udostępniania informacji wynikowych z Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 dostępny jest na stronie:
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/harmonogram-publikacji-wynikow-nsp-2021/

Dotychczas udostępnione informacje dot. wyników NSP2021:
https://stat.gov.pl/aktualnosci/informacje-o-wynikach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021,422,1.html