Prezentujemy publikację zawierająca wyniki NSP 2021 „Ludność na rynku pracy w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”

5.10.2023 r. zostało udostępnione kolejne opracowanie zawierające wyniki NSP 2021 „Ludność na rynku pracy w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021” .

Udostępnione opracowanie zawiera dane spisowe oraz opis analityczny charakteryzujący aktywność ekonomiczną ludności w wieku 15 lat i więcej: pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo. Każda z grup została opisana pod względem cech społeczno-demograficznych. W publikacji porównano różne aspekty aktywności ekonomicznej ludności pomiędzy rokiem 2021 a 2011, interesujące ze względu na zmiany zachodzące na rynku pracy, w tym zmniejszenie liczby bezrobotnych jak i stopy bezrobocia, wzrost liczby pracujących i zmniejszenie liczby osób biernych zawodowo. Udostępnione zostały również porównania międzywojewódzkie oraz miasto-wieś.

Publikacja spisowa stanowi cenny materiał analityczny zarówno dla czytelników zawodowo zajmujących się statystyką rynku pracy jak również dla osób okazjonalnie korzystających z publikacji statystycznych.

Ramowy harmonogram udostępniania informacji wynikowych z Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 dostępny jest na stronie:
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/harmonogram-publikacji-wynikow-nsp-2021/

Dotychczas udostępnione informacje dot. wyników NSP2021:
https://stat.gov.pl/aktualnosci/informacje-o-wynikach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021,422,1.html