Udostępniamy informację sygnalną „Status osób na rynku pracy – wyniki wstępne NSP 2021”

Badanie sytuacji osób na rynku pracy jest jednym z obszarów badanych w spisie powszechnym. Prezentujemy informację sygnalną „Status osób na rynku pracy – wyniki wstępne NSP 2021” .

Opracowanie zawiera dane o pracujących, bezrobotnych oraz stopie bezrobocia według płci, miejsca zamieszkania i wieku. Dane dostępne są w układzie województw. Wymaga podkreślenia fakt, że okresem obserwacji był tydzień poprzedzający moment krytyczny spisu, tj. 25-31 marca 2021 r., a badaniem objęto osoby w wieku 15 lat i więcej.

W porównaniu NSP 2021 z NSP 2011 odnotowano wzrost liczby pracujących o 13,8% oraz spadek liczby bezrobotnych o 68,6%, zwiększyła się liczba pracujących mężczyzn (o 10,0%) i kobiet (o 18,4%). Natomiast liczba pracujących zamieszkałych w miastach była większa w NSP 2021 o 12,9%, a pracujących mieszkańców wsi o 15,3%. Pomiędzy spisami zbiorowość bezrobotnych kobiet i mężczyzn uległa zmniejszeniu odpowiednio o 70,5% i 66,9% (wobec stanu z końca marca 2011 r.).

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań został przeprowadzony na terenie Polski od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r.

Ramowy harmonogram udostępniania informacji wynikowych z Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 dostępny jest na stronie:
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/harmonogram-publikacji-wynikow-nsp-2021/