FAQ – najczęściej zadawane pytania do badania kontrolnego

Poniżej prezentujemy najczęściej zadawane pytania dotyczące badania kontrolnego wraz z odpowiedziami.

Nie, nie ma takiej możliwości. Spis Powszechny 2021 zakończył się 30 września 2021. Obecnie realizowane jest badanie kontrolne, które służy wyłącznie ocenie jakości pozyskanych danych. Badanie kontrolne pomimo, że jest obowiązkowe, dotyczy tylko osób, które zostały wylosowane do próby badawczej, tj. 100 000 mieszkań, które zostały spisane w spisie zasadniczym.

Load More

Badanie to jest częścią prac spisowych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r., zgodnie z art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 1143), Badanie zostanie przeprowadzone od 12 do 24 listopada 2021. Warto pamiętać, że należy udzielać odpowiedzi według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Wyniki badania kontrolnego zostaną wykorzystane przy ocenie jakości spisu oraz posłużą do udoskonalenia przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych realizowanych przez jednostki statystyki publicznej.

Load More

Badanie kontrolne jest częścią prac spisowych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r., zgodnie z w art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 1143). Jego celem jest ocena jakości danych zebranych w spisie. Pani/Pana adres został wylosowany do badania kontrolnego, które opiera się na próbie mieszkań wylosowanych z ogółu badanych mieszkań w spisie powszechnym. Próba ta została tak przygotowana, aby reprezentowała całą populację. Dlatego Pani/Pana udział w tym badaniu jest równie ważny, jak w samym spisie powszechnym ludności i mieszkań.

Load More

Kara grozi za odmowę podania danych w badaniu kontrolnym, analogicznie jak w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.
Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.
Odmowa udzielenia odpowiedzi pociągają za sobą skutki prawne przewidziane w przepisach art. 57 ustawy o statystyce publicznej (Art. 57.Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie).

Load More

Zgodnie z Art. 56. Ustawy o statystyce publicznej, kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie.
Badanie kontrolne jest przeprowadzane przy wykorzystaniu aplikacji elektronicznej, która zawiera mechanizmy sprawdzające poprawność logiczną odpowiedzi. Wszystkie pytania z formularza będą czytane przez naszych ankieterów, a respondent ma prawo prosić o ich powtórzenie. Może także – w przypadku wątpliwości – prosić o dodatkowe wyjaśnienie, na przykład podanie przykładu, dzięki któremu będzie mógł poprawnie odnieść swoją własną sytuację, jaka miała miejsce w dn. 31 marca 2021 r.
Respondent może zapoznać się z lista pytań w badaniu kontrolnym, która jest dostępna na stronie https://spis.gov.pl/lista-pytan-do-badania-kontrolnego/ .
Warto pamiętać, że udzielone w badaniu kontrolnym odpowiedzi powinny być takie same jakie zostały udzielone przez respondenta w spisie zasadniczym. Jednakże zasadniczym celem badania kontrolnego jest oszacowanie w skali globalnej (na poziomie Polski, województw) skali różnych błędów np. dotyczących odpowiedzi na jakiś konkretny temat.

Load More

Ankieterzy będą dzwonić z numeru 22 828 88 88, w godzinach od 10.00 do 14.00.
Jeśli nie zastaną respondenta w tych godzinach, mogą również dzwonić w godzinach popołudniowych.
Termin realizacji 12-24 listopada 2021 r. (bez niedzieli).

Load More

Ankieterzy statystyczni będą kontaktować się telefonicznie, z numeru: 22 828 88 88 z pełnoletnią osobą, która jako pierwsza z danego mieszkania udzieliła wywiadu w spisie zasadniczym (była tzw. pierwszym respondentem).
W przypadku nieodebrania połączenia będzie wysłany SMS, który umożliwi oddzwonienie do właściwego ankietera badania kontrolnego.

Load More

Rozmowa potrwa około 10 minut. Z pełną listą pytań oraz dodatkowymi informacjami na temat badania kontrolnego można zapoznać się na stronie internetowej: https://spis.gov.pl/lista-pytan-do-badania-kontrolnego/ .

Load More

W trakcie wywiadu zostanie zadanych kilka pytań dotyczących m.in. adresu zamieszkania w dniu 31 marca 2021 r., poziomu wykształcenia, przynależności narodowej lub etnicznej, własności mieszkania, sposobu, w jaki uczestniczyli Państwo w spisie zasadniczym.
Rozmowa potrwa około 10 minut.
Z pełną listą pytań oraz dodatkowymi informacjami na temat badania kontrolnego można zapoznać się na stronie internetowej: https://spis.gov.pl/lista-pytan-do-badania-kontrolnego/ .

Load More

Tożsamość ankietera badania kontrolnego będzie można zweryfikować dzwoniąc na Infolinię badania kontrolnego pod numer telefonu 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) oraz w aplikacji „Sprawdź ankietera badania kontrolnego?” na stronie https://kontrolny.stat.gov.pl/ oraz stronach internetowych urzędów statystycznych.
Do każdego ankietera będzie przypisany i wydany specjalny identyfikator (wzór identyfikatora: ww00000/wyróżnik cyfrowy rodzaju ankietera 3 lub 4/yyyyy).

Load More

Udostępniane przez Państwa dane w badaniu kontrolnym podlegają prawnej ochronie, są objęte tajemnicą statystyczną i będą wykorzystane wyłącznie w celach statystycznych.

Load More

Rozmowy nie są nagrywane.

Load More

Od operatora telekomunikacyjnego, który przekazał nam dane zgodnie z zał. 2 ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Load More

Odmowa udzielenia odpowiedzi pociągają za sobą skutki prawne przewidziane w przepisach art. 57 ustawy o statystyce publicznej (Art. 57. Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie).

Load More

Tak, respondent może oddzwonić na numer 22 828 88 88, a następnie wpisać kod z otrzymanego sms-a. Wówczas skontaktuje się bezpośrednio z ankieterem, który dzwonił z numeru 22 828 88 88 i po nieudanej próbie kontaktu z respondentem wysłał automatyczny sms..

Load More

Koszt połączenia z infolinią 22 279 99 99 (koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora).

Load More

Wyniki badania kontrolnego są jednym z elementów ewaluacji spisu ludności i mieszkań 2021 i posłużą do oceny jakości danych zebranych w spisie powszechnym. Zgodnie z udostępnionym na stronie https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/harmonogram-publikacji-wynikow-nsp-2021/ harmonogramem Raport dotyczący jakości wyników spisu ludności i mieszkań 2021. ukaże się w listopadzie 2022 r.

Load More

Ankieterzy nie będą pytać o aspekty finansowe m.in. o: dochody, zasiłki, oszczędności, opłaty, kredyty, pożyczki itp.

Load More

Ankieterzy są pracownikami statystyki publicznej.

Load More