Lista pytań do badania kontrolnego

Badanie kontrolne przeprowadzane jest od 12 listopada do 24 listopada 2021 r. jako badanie reprezentacyjne. Badanie kontrolne jest realizowane metodą wywiadu telefonicznego. Wywiad telefoniczny będzie prowadzony z pełnoletnią osobą spisaną w mieszkaniu wylosowanym do badania kontrolnego, która w narodowym Spisie Powszechnym 2021 pełniła rolę pierwszego respondenta.

Ankieter dodzwaniając się do respondenta przedstawia się imieniem, nazwiskiem, informuje kogo reprezentuje (Urząd) oraz podaje cel, w jakim się kontaktuje, a następnie zadaje pytania w celu ustalenia czy dodzwonił się do właściwej osoby, tj. pierwszego respondenta.

WYKAZ PYTAŃ

1. W jaki sposób został przeprowadzony spis w tym mieszkaniu?

 • przy użyciu aplikacji internetowej (samospis internetowy)
 • telefonicznie
 • bezpośredni

W przypadku przeprowadzanie spisu kilkoma metodami należy podać metodę, która zakończyła pozytywnie realizację spisu.

2. Czy rachmistrz spisowy przedstawił się i poinformował o możliwościach weryfikacji jego tożsamości?

 • tak
 • nie
 • nie pamiętam

3. Czy rachmistrz spisowy przedstawił cel, w jakim się kontaktuje?

 • tak
 • nie
 • nie pamiętam

4. Czy rachmistrz spisowy wyczerpująco odpowiedział na zadane przez Panią/Pana pytania?

 • nie miałem(am) pytań
 • tak
 • nie
 • nie pamiętam

5. Czy w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 24:00 pod tym adresem mieszkały także inne osoby?

 • tak
 • nie

6. Proszę podać ile osób mieszkało pod tym adresem w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 24.00.

 • liczba osób ..........

Należy podać liczbę osób zgodnie z najlepszą Pani/Pana wiedzą.

7. Proszę wymienić wszystkie te osoby, które 31 marca 2021 r. mieszkały pod tym adresem i które zostały spisane wspólnie z Panią/ Panem.

Chodzi wyłącznie osoby, dla których został wypełniony formularz osobowy w ramach wspólnego wywiadu, czyli o te osoby, które wyraziły chęć wspólnego spisania się z Panią/ Panem.

 • nazwisko
 • imię
 • drugie imię
 • data urodzenia (dzień, rok, miesiąc lub rok jeśli nie jest znana pełna data urodzenia)

8. Czy wymieniła/wymienił Pani/Pan wszystkie osoby, które zostały spisane wspólnie z Panią/Panem (dla których został wypełniony formularz osobowy)?

 • tak
 • nie

Load More

Pytania dotyczą stanu na dzień 31 marca 2021 r. i dotyczą pierwszego respondenta, z którym przeprowadza się wywiad.

1. Nazwisko i imię

2. Data urodzenia: dzień – miesiąc – rok

3. Czy adres, który Pani/Pan wskazała/wskazał jako adres zamieszkania w dniu 31 marca 2021 r. był Pani/Pana stałym czy czasowym miejscem zamieszkania?

 • stałym
 • czasowym

4. Jaki jest Pani/Pana najwyższy poziom wykształcenia?:

Należy ustalić najwyższy ukończony poziom wykształcenia – do dnia 31 marca 2021 r. niezależnie od formy kształcenia (dziennej, wieczorowej, zaocznej, eksternistycznej/stacjonarnej, niestacjonarnej, na odległość, korespondencyjnej) w kraju lub za granicą.

 • wyższe ze stopniem naukowym co najmniej doktora
 • wyższe z tytułem magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym
 • wyższe z tytułem licencjata, inżyniera lub równorzędnym
 • dyplom ukończenia kolegium
 • policealne
 • średnie ogólnokształcące
 • średnie zawodowe
 • zasadnicze zawodowe/branżowe
 • gimnazjalne
 • podstawowe ukończone
 • niepełne podstawowe lub bez wykształcenia szkolnego.

5. Jaka jest Pani/Pana narodowość?

Zadawane są dwa pytania dotyczące narodowości (przynależności narodowo-etnicznej).

Przez narodowość należy rozumieć przynależność narodową lub etniczną – nie należy jej mylić z obywatelstwem.

 • polska
 • białoruska
 • czeska
 • karaimska
 • litewska
 • łemkowska
 • niemiecka
 • ormiańska
 • romska
 • rosyjska
 • słowacka
 • tatarska
 • ukraińska
 • żydowska
 • inna (podać jaka)

(słownik etnonimów z możliwością otwartego zapisu tekstowego)

6. Czy odczuwa Pani/Pan przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej?

 • tak (proszę podać)

  (słownik etnonimów z możliwością otwartego zapisu tekstowego)

 • nie, nie odczuwam

Pytania dotyczące mieszkania

Pytania dotyczą mieszkania, które zostało wskazane jako adres zamieszkania pierwszego respondenta. Pytania, tak samo jak podczas spisu, dotyczą stanu na dzień 31 marca 2021 r. o godz. 24.00.

7. Proszę wskazać czyją własnością jest mieszkanie:

 • osoby/osób fizycznych (dotyczy także współwłasności np. małżeńskiej)
 • spółdzielni mieszkaniowej (mieszkanie własnościowe)
 • spółdzielni mieszkaniowej (mieszkanie lokatorskie)
 • gminy
 • Skarbu Państwa
 • zakładu pracy
 • towarzystwa budownictwa społecznego
 • inne

8. Mieszkanie zamieszkuje(ą)

 • przynajmniej jedna osoba będąca właścicielem całego lub części mieszkania
 • przynajmniej jedna osoba mająca spółdzielcze prawo (własnościowe lub lokatorskie) do mieszkania
 • osoba(y) z tytułu najmu całego mieszkania
 • przynajmniej jedna osoba z tytułu podnajmu całego lub części mieszkania (dotyczy także najmu części mieszkania)
 • osoba(y) na podstawie innego tytułu.

Na pytanie można udzielić maksymalnie 3 odpowiedzi w zależności od zaznaczonej własności mieszkania (pytanie: Proszę wskazać czyją własnością jest mieszkanie).

Load More