W jakich gminach odbędzie się spis próbny?

Drugi spis próbny obejmuje wszystkich mieszkańców gmin:

 1. Chełmno – gmina wiejska, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie;
 2. Dubicze Cerkiewne – gmina wiejska, powiat hajnowski, województwo podlaskie;
 3. Gubin – gmina miejska, powiat krośnieński, województwo lubuskie;
 4. Jabłonka – gmina wiejska, powiat nowotarski, województwo małopolskie;
 5. Kleszczów – gmina wiejska, powiat bełchatowski, województwo łódzkie;
 6. Kłodzko – gmina wiejska, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie;
 7. Kołbaskowo – gmina wiejska, powiat policki, województwo zachodniopomorskie;
 8. Prószków – gmina miejsko-wiejska, powiat opolski, województwo opolskie;
 9. Lesznowola – gmina wiejska, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie;
 10. Lidzbark Warmiński – gmina wiejska, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie;
 11. Puck – gmina wiejska, powiat pucki, województwo pomorskie;
 12. Puszczykowo – gmina miejska, powiat poznański, województwo wielkopolskie;
 13. Radymno – gmina miejska, powiat jarosławski, województwo podkarpackie;
 14. Skierbieszów – gmina wiejska, powiat zamojski, województwo lubelskie;
 15. Wąchock – gmina miejsko-wiejska, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie;
 16. Wojkowice – gmina miejska, powiat będziński, województwo śląskie.

Wybór gmin do drugiego spisu próbnego

Drugi spis próbny jest realizowany w kwietniu 2020 r. na terenie 16 wybranych gmin; po jednej w każdym województwie. Podstawowym celem drugiego spisu próbnego jest weryfikacja rozwiązań organizacyjnych i metodologicznych zmienionych po doświadczeniach z pierwszego spisu próbnego.

Do pierwszego spisu próbnego przewidziano do zbadania dwie gminy. Przy ich wyborze kierowano się zarówno wskaźnikami dla gmin, a także znaczącymi różnicami dla wybranych zjawisk demograficznych między różnymi administracyjnymi źródłami danych. Do drugiego spisu próbnego wytypowano po jednej gminie w każdym z 16 województw. Oto ich krótka charakterystyka uzasadniająca wybór.

Nazwa gminyCharakter gminy/liczba mieszkańcówWojewództwo; powiatUzasadnienie
Kłodzkowiejska (17 285)dolnośląskie; powiat kłodzkiWskaźnik gęstości zaludnienia poniżej średniej dla województwa; proporcje udziałów ludności wg ekonomicznych grup wieku w ogólnej liczbie ludności gminy zbliżone do wartości dla województwa; wysoki wskaźnik liczby osób czasowo nieobecnych na 1000 osób; szacowana liczba emigrantów czasowych (na okres co najmniej roku) dla województwa na 1000 ludności powyżej średniej; wysoka stopa bezrobocia; wysoki odsetek mieszkań z nieustaloną informacją lub jej brakiem w zakresie własności i wyposażenia w c.o. i kanalizację.
Chełmnowiejska (5977)kujawsko-pomorskie; powiat chełmińskiWskaźnik gęstości zaludnienia poniżej średniej dla województwa; korzystne proporcje udziałów ludności wg ekonomicznych grup wieku w ogólnej liczbie ludności gminy (niski udział osób w wieku poprodukcyjnym; wysoki udział osób w wieku przedprodukcyjnym); wysoki wskaźnik liczby osób czasowo nieobecnych (zameldowanych na pobyt czasowy w innych gminach) na 1000 osób; wysoki odsetek mieszkań z nieustaloną informacją lub jej brakiem w zakresie własności i wyposażenia w c.o. i kanalizację.
Skierbieszówwiejska (5229)lubelskie; powiat zamojskiNiski wskaźnik gęstości zaludnienia; wysoki wskaźnik wieku poprodukcyjnego; niski poziom napływu ludności (migracje wewnętrzne na pobyt stały) do gminy na 1000 osób; wysoka stopa bezrobocia; bardzo wysoki odsetek mieszkań z nieustaloną informacją lub jej brakiem w zakresie własności i wyposażenia w c.o. i kanalizację.
m. Gubinwiejska (16 740)lubuskie; powiat krośnieńskiGmina przygraniczna; bardzo wskaźnik gęstości zaludnienia znacznie powyżej średniej dla województwa; nieco wyższy udział osób w wieku poprodukcyjnym; niskie wartości wskaźnika napływu ludności do gminy na 1000 osób (migracje wewnętrzne na pobyt stały); wysoka stopa bezrobocia.
Kleszczówwiejska (5974)łódzkie; powiat bełchatowskiNiski wskaźnik gęstości zaludnienia; wysoki udział osób w wieku przedprodukcyjnym, niski w wieku poprodukcyjnym; bardzo wysokie wartości napływu ludności do gminy na 1000 osób (migracje wewnętrzne na pobyt stały); bardzo wysokie wartości wskaźnika liczby osób z innych gmin zameldowanych na pobyt czasowy na 1000 ludności; brak zarejestrowanych faktów imigracji i emigracji na pobyt stały; szacowana liczba emigrantów czasowych (na okres co najmniej roku) dla województwa na 1000 ludności znacznie poniżej średniej krajowej; bardzo niska stopa bezrobocia; darmowy dostęp do Internetu dla wszystkich mieszkańców; wysoki odsetek mieszkań z nieustaloną informacją lub jej brakiem w zakresie własności; wyposażenia w c.o. i kanalizację.
Jabłonkawiejska (18 570)małopolskie; powiat nowotarskiNiski wskaźnik gęstości zaludnienia; wysoki wskaźnik osób w wieku przedprodukcyjnym, bardzo niski w wieku poprodukcyjnym; migracje wewnętrzne na pobyt stały; na 1000 osób największy w Polsce wskaźnik liczby zgłoszonych wyjazdów na pobyt czasowy za granicę na 1000 ludności; szacowana liczba emigrantów czasowych (na okres co najmniej roku) dla województwa na 1000 ludności zbliżona do średniej ogólnopolskiej; znaczna różnica pomiędzy liczbą oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, a liczbą zameldowanych w tej gminie cudzoziemców na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy; stopa bezrobocia zbliżona do wartości ogólnopolskich; wysoki odsetek mieszkań z nieustaloną informacją lub jej brakiem w zakresie własności; wyposażenia w c.o. i kanalizację.
Lesznowolawiejska (25 976)mazowieckie; powiat piaseczyńskiGmina położona w bliskiej odległości od m.st. Warszawy; wysoki wskaźnik gęstości zaludnienia, dwukrotnie wyższy niż wskaźnik dla województwa; wysoki udział osób w wieku przedprodukcyjnym; wysokie wartości wskaźnika napływu ludności do gminy na 1000 osób w ramach migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały; największy w Polsce wskaźnik liczby imigrantów zameldowanych na pobyt czasowy na 1000 ludności; niska wartość wskaźnika szacowanej liczby emigrantów czasowych (na okres co najmniej roku) dla województwa na 1000 ludności; bardzo niska stopa bezrobocia.
Prószkówmiejsko-wiejska (9066)Opolskie; powiat opolskiWskaźnik gęstości zaludnienia poniżej średniej dla województwa; niekorzystne proporcje udziałów ludności wg ekonomicznych grup wieku w ogólnej liczbie ludności gminy; dodatnie saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych; bardzo wysoki wskaźnik szacowanej liczby emigrantów czasowych (na okres co najmniej roku) dla województwa na 1000 ludności (dwukrotne przekroczenie wskaźnika dla kraju); znaczna różnica pomiędzy liczbą oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi i zezwoleń, a liczbą cudzoziemców zameldowanych w tej gminie na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy; gmina z przekraczającym 10% udziałem mniejszości niemieckiej.
Radymnomiejska (5335)podkarpackie; powiat jarosławskiWysoki wskaźnik gęstości zaludnienia; zrównoważone proporcje udziałów ludności wg ekonomicznych grup wieku w ogólnej liczbie ludności gminy; brak zgłoszonych faktów imigracji i emigracji na pobyt czasowy; bardzo wysoka stopa bezrobocia; wysoka wartość wskaźnika szacowanej liczby emigrantów czasowych (na okres co najmniej roku) dla województwa na 1000 ludności; wysoka wartość wskaźnika szacowanej liczby emigrantów czasowych (na okres co najmniej roku) dla województwa na 1000 ludności.
Dubicze Cerkiewnewiejska (1567)podlaskie; powiat hajnowskiBardzo niski wskaźnik gęstości zaludnienia; bardzo wysoki udział osób w wieku poprodukcyjnym; brak zgłoszonych faktów emigracji na pobyt czasowy; bardzo wysoki wskaźnik szacowanej liczby emigrantów czasowych (na okres co najmniej roku) dla województwa na 1000 ludności; gmina z ponad 60% udziałem mniejszości białoruskiej; bardzo wysoki odsetek mieszkań z nieustaloną informacją lub jej brakiem w zakresie własności i wyposażenia w c.o. i kanalizację.
Puckwiejska (26 018)pomorskie; powiat puckiWskaźnik gęstości zaludnienia nieco niższy niż średnia dla województwa; wysoki wskaźnik udziału osób w wieku przedprodukcyjnym; gmina ze znacznym udziałem mieszkańców posługujących się językiem kaszubskim (36%); znaczna różnica pomiędzy liczbą oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi i zezwoleń, a liczbą zameldowanych w tej gminie cudzoziemców na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy; wysoki odsetek mieszkań z nieustaloną informacją lub jej brakiem w zakresie własności i wyposażenia w c.o. i kanalizację.
Wojkowicemiejska (8984)Śląskie; powiat będzińskiBardzo wysoki wskaźnik gęstości zaludnienia; wysoki udział osób w wieku poprodukcyjnym; bardzo niewielka liczba zgłoszonych faktów imigracji i emigracji na pobyt czasowy; wskaźnik szacowanej liczby emigrantów czasowych (na okres co najmniej roku) dla województwa na 1000 ludności nieco wyższy niż średnia dla kraju; wysoki odsetek mieszkań z nieustaloną informacją lub jej brakiem w zakresie własności i wyposażenia w c.o. i kanalizację.
Wąchockmiejsko–wiejska (6860)świętokrzyskie; powiat starachowickiWskaźnik gęstości zaludnienia nieco niższy niż średnia dla województwa; znaczny udział osób w wieku poprodukcyjnym; bardzo niewielka liczba zgłoszonych faktów imigracji i emigracji na pobyt czasowy; szacowana liczba emigrantów czasowych (na okres co najmniej roku) dla województwa na 1000 ludności nieco niższy niż średnia dla kraju; bardzo wysoka stopa bezrobocia.
Lidzbark Warmińskiwiejska (6822)warmińsko-mazurskie; powiat lidzbarskiNiski wskaźnik gęstości zaludnienia; nieco wyższy udział osób w wieku przedprodukcyjnym; brak zgłoszonych faktów imigracji na pobyt czasowy; największy w województwie (drugi w Polsce) wskaźnik liczby zgłoszonych wyjazdów na pobyt czasowy za granicę na 1000 ludności; bardzo wysoki wskaźnik szacowanej liczby emigrantów czasowych (na okres co najmniej roku) dla województwa na 1000 ludności; wysoka stopa bezrobocia.
m. Puszczykowomiejska (9693)Wielkopolskie; powiat poznańskiGmina położona w bliskiej odległości od dużej aglomeracji miejskiej (Poznania); wysoki wskaźnik gęstości zaludnienia; wysoki udział osób w wieku poprodukcyjnym; bardzo mała liczba zgłoszonych faktów imigracji i emigracji na pobyt czasowy; bardzo niski wskaźnik szacowanej liczby emigrantów czasowych (na okres co najmniej roku) dla województwa na 1000 ludności i niska stopa bezrobocia; znaczna różnica pomiędzy liczbą oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi i liczbą zezwoleń, a liczbą zameldowanych w tej gminie cudzoziemców na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy; bardzo niska stopa bezrobocia.
Kołbaskowowiejska (12 633)Zachodniopomorskie; powiat polickiGmina przygraniczna; wskaźnik gęstości zaludnienia nieco wyższy niż średnia dla województwa; wysoki udział osób w wieku przedprodukcyjnym; niewielka liczba zgłoszonych faktów imigracji i emigracji na pobyt czasowy; bardzo wysoki wskaźnik szacowanej liczby emigrantów czasowych (na okres co najmniej roku) dla województwa na 1000 ludności; znaczna różnica pomiędzy liczbą oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi i liczbą zezwoleń, a liczbą zameldowanych w tej gminie cudzoziemców na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy; niska stopa bezrobocia.

Copyright © 2019 - 2020 Główny Urząd Statystyczny