RODO a spis powszechny

W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów statystycznych ustawodawca unijny przewidział możliwość zastosowania wyjątków od praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, o ile wykonanie tych praw przez uprawnioną osobę uniemożliwiłoby lub poważnie utrudniłoby realizację celów statystycznych.

Wobec czego w projektowanych przepisach ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. ujęto odpowiednie zapisy regulujące kwestie RODO. Artykuł 31 projektu ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 ustanawia, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w celu przeprowadzenia spisu powszechnego przez służby statystyki publicznej nie stosuje się artykułów: 15, 16, 18 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679".

Oznacza to, że w przypadku przetwarzania danych osobowych w spisie powszechnym osoba, której dane są przetwarzane nie będzie mogła wykonać:

  • prawa dostępu, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia,
  • prawa do sprostowania danych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia,
  • prawa do ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 rozporządzenia
  • prawa do sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia.

Jednocześnie w związku z art. 17 ust. 3 lit. d rozporządzenia osobie, której dane dotyczą może nie przysługiwać prawo do żądania usunięcia danych. Ze względu na konstrukcję przepisu, to na administratorze ciąży obowiązek udowodnienia, że wykonanie tego prawa uniemożliwi lub poważnie utrudni realizacje celów przetwarzania danych osobowych w spisach powszechnych.

W związku z projektowanym wyłączeniem stosowania art. 16 i 18 rozporządzenia i możliwością, że prawo do usunięcia danych również nie będzie stosowane (art. 17), to nie będzie miał zastosowania obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania ciążący na administratorze, zgodnie z art. 19 rozporządzenia.

W związku z podstawą przetwarzania danych osobowych w przypadku spisów powszechnych nie ma zastosowania prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20.

Ponadto zgodnie z przepisami ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r., wykonanie tzw. „obowiązku informacyjnego”, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, następuje przez udostępnienie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu i stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. O czym informuje zapis art. 21 ust.2 pkt.2) projektu ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Zobacz: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1).

Copyright © 2019 Główny Urząd Statystyczny